Regulations for BelgiumBRUSSELS (DUTCH) VERSION BRUSSELS (FRENCH) VERSIONHarnham Search and Selection 
Privacy Notice
1. General
1.1 Harnham Search and Selection Limited together with its group companies (“we”, “us” or “Harnham”) take the privacy of your information very seriously. This Privacy Notice is designed to tell you about our practices regarding the collection, use and disclosure of personal information which may be collected in person from you, obtained via our websites or collected through other means such as by an online form, email, or telephone communication.
1.2 This notice applies to personal information provided by our clients and suppliers about their employees and other individuals affiliated with them and also to candidates or prospective candidates (“Candidates”) whose data we process for proposed roles with our clients or prospective clients. Where a given role with our client is to be filled by a limited company or other corporate contractor we may process data relating to that company’s directors or shareholders and in this policy a “Candidate” may include directors and shareholders of corporate contractors. 
1.3 In this notice “you” refers to any individual whose personal data we hold or process (i.e: an individual candidate or potential candidate, an individual affiliated with a corporate contractor candidate, or an individual or employee associated or affiliated with our client or supplier.
1.4 In general, our services are related to the provision of recruitment services to clients and we do not process personal data on a large scale, but we will hold certain data in relation to Candidates and individuals affiliated with our clients and suppliers, and this notice sets out the basis on which we hold that data.
1.5 This notice is governed by the EU General Data Protection Regulation (the “GDPR”) from 25 May 2018.
2. Legal Basis on which we process personal data
2.1 Personal data we hold about you will be processed either because:
2.1.1 the processing is necessary in order for us to comply with our obligations under a contract between you and us, specifically for the provision of our services; or
2.1.2 the processing is necessary in pursuit of a “legitimate interest”, a legitimate interest in this context means a valid interest we have or a third party has in processing your personal data which is not overridden by your interests in data privacy and security
2.1.3 for certain ‘special categories’ of sensitive personal data including data relating to health and ethnic background which we may process from time to time we will process this data on the basis of your consent.

FLANDERS: rights and obligations of persons seeking employment and of the bureau


 Tekst met de rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau voor private arbeidsbemiddeling 

 1. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen. 

2. Het bureau moet alle betrokkenen op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze behandelen en mag geen personeelsadvertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie. 

 3. Het bureau moet de persoonlijke levenssfeer van de werknemers eerbiedigen en mag de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, alleen vragen en gebruiken met toestemming en in het belang van de werknemer in het kader van zijn professionele inschakeling en met inachtneming van de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens. 

4. Het bureau moet inzage verlenen aan de opdrachtgever en de werknemers betreffende de over hen opgeslagen gegevens en moet hen, op hun verzoek, na beëindiging van de opdracht, een afschrift van hun dossier bezorgen. 

5. Het bureau mag informatie over de opdrachtgevende werkgever en de werknemers enkel opvragen en gebruiken in het kader van de bemiddelingsactiviteiten.

6. Het bureau dient de opdrachtgevende werkgever en de werknemers juiste, tijdige en volledige informatie te verstrekken over de bemiddelingsactiviteiten en over de aard van de tewerkstelling.

7. Persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische tests kunnen enkel plaatsvinden door of onder de verantwoordelijkheid van een psycholoog.

8. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor vacatures waar geen reëel jobaanbod tegenover staat.

9. Het bureau mag geen activiteiten uitoefenen die leiden tot een tewerkstelling die strijdig is met de openbare orde of waarvan het bureau duidelijk kan vaststellen dat ze een inbreuk inhouden op de sociale of fiscale wetgeving.

10. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor zover deze verband houden met een staking, uitsluiting of een schorsing van een arbeidsovereenkomst, ten gevolge van het slechte weer of bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

11. Het bureau mag voor werknemers van vreemde nationaliteit bemiddelen als de reglementering inzake de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten wordt nageleefd.

12. Het bureau mag niet in de plaats treden van de opdrachtgevende werkgever bij de aanwervingsof ontslagbeslissing of de onderhandelingen daarover.

13. Het uitzendbureau mag geen uitzendactiviteiten verrichten door middel van een exclusiviteitsclausule.

14.1. Bemiddelingsbureaus van schouwspelartiesten en van betaalde sportbeoefenaars mogen slechts erelonen, commissielonen, bijdragen, toelatings- of inschrijvingsgelden, hierna commissielonen te noemen, ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan : 

  1° het commissieloon wordt vooraf vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het bureau en de opdrachtgever. Als de private arbeidsbemiddeling wordt aangeboden samen met andere diensten, wordt het commissieloon voor de verschillende diensten afzonderlijk vastgelegd;

  2° de werknemer stemt uitdrukkelijk en voorafgaand in met het commissieloon;

  3° de partijen beschikken ieder over een origineel exemplaar van deze overeenkomst. 

 14.2. Het commissieloon voor de bemiddeling van de schouwspelartiest wordt berekend op de vergoeding die de schouwspelartiest zal ontvangen voor zijn prestatie. 

Het commissieloon voor de bemiddeling van de betaalde sportbeoefenaar wordt berekend op het voorziene totale brutojaarinkomen van de betaalde sportbeoefenaar, en dit op de totale duur van het contract.

15. Elk uitzendbureau moet over een erkenning beschikken.

16. Het uitzendbureau moet bij zijn externe communicatie, dit wil zeggen : in zijn overeenkomsten, offertes, facturen, briefwisseling, emailverkeer, personeelsadvertenties die worden gepubliceerd via geschreven of visuele media en op zijn websites, melding maken van zijn erkenningsnummer.

17. Het bureau moet deze tekst overhandigen aan iedereen die een beroep doet op private arbeidsbemiddeling of moet deze tekst in extenso aanplakken in de voor het publiek toegankelijke lokalen van het bureau, op de plaats waar deze tekst het best kan worden gelezen.

18. Bureaus die als activiteiten hebben het bekendmaken van werkaanbiedingen via de geschreven, auditieve of visuele media (tv, kranten, internet, radio, enzovoort), moeten deze tekst in extenso kenbaar maken via het betrokken medium ofwel uitdrukkelijk de locatie (bijv. internetadres) vermelden waar deze tekst wordt ter beschikking wordt gesteld. Deze tekst moet op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking worden gesteld door het bureau.

19. Het bureau moet de gedragscode onderschrijven en naleven. De gedragscode maakt integraal deel uit van deze tekst.

20. Klachten wegens vermeende inbreuk op de arbeidsbemiddelingwetgeving kunnen worden ingediend bij :

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingbureaus
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 21
1030 Brussel
telefoon : 02-553 44 73
fax :02-553 44 22
e-mail : arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be 

Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht gemotiveerd zijn en op duidelijke wijze omschrijven welke de vermeende inbreuk is. De anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd.

21. Klachten kunnen ook worden ingediend bij : 

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20
1030 Brussel
telefoon : 02 553 08 88
fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be 

22. De volgende dienst is belast met het toezicht op en de handhaving van het arbeidsbemiddelingsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten : 

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20
1030 Brussel
telefoon : 02-553 08 88
fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be

Harnham blog & news

With over 10 years experience working solely in the Data & Analytics sector our consultants are able to offer detailed insights into the industry.

Visit our Blogs & News portal or check out our recent posts below.

Weekly News Digest: 22nd - 26th Feb 2021

This is Harnham’s weekly news digest, the place to come for a quick breakdown of the week’s top news stories from the world of Data & Analytics.  Search Engine Journal: 4 ways call tracking is changing (and why it’s a good thing) Call tracking is no longer about a customer seeing an ad, calling up the company, telling them how much they loved the ad and then deciding to purchase goods. This is a positive thing really because it wasn’t the most effective way for businesses to track how well adverts were doing anyway - who really remembers where they saw a billboard that took their interest, or what time of day an advert popped up on the TV? As call tracking technology becomes more advanced, call analytics have become much more accessible for all. Not only have they been able to transform how businesses of all shape and size advertise and track their success, but also how they market to potential audiences and track their sentiment.  This article from Search Engine Journal looks at the evolution of call tracking and call analytics from its most basic form, how it works now and what the future of this crucial set of analytics will look like in the future.  Read more on this here.  Towards Data Science: Data Science Year Zero Skills or qualifications in Data Science are becoming incredibly sought after by many employers, but the knowledge of how to break into the sector is still a little unclear for potential candidates. In this article by Towards Data Science, they break down the crucial elements of how to successfully enter the industry in four easy steps.  What the author, Bala Vishal, lacked when he started and how you can set off on a better footing.The most important skills and tools to have under your belt.Which skills should you home in on first.How to thrive in the workplace. This incredibly insightful piece should be a ‘must-read’ for any budding Data Scientist looking to break into Data in 2021 and beyond.  Read more here.  KD Nuggets: 10 Statistical Concepts You Should Know for Data Science Interviews This article is perfect for anyone in the Data Science industry. Whether you’re new to the game or looking to take the next step on the career ladder, make sure you brush up on these crucial statistical concepts you should know inside out before entering interview.  A few, in no order, include: Z tests vs T tests An invaluable piece of knowledge that will be used daily if you are involved in any statistical work.Sampling techniques Make sure you’ve got the main five solidified in your knowledge bank - Simple Random, Systematic, Convenience, Cluster, and Stratified sampling.Bayes Theorem/Conditional Probability One of the most popular machine learning algorithms, a must-know in this new era of technology.  Want to know about the other seven? Read more here. Forbes: 48 per cent of Sales Leaders Say Their CRM System Doesn’t Meet Their Needs. The Good News Is That This Is Fixable. This article by Gene Marks explores why teams aren’t happy with their current CRM systems, and how this can be remedied. New research from SugarCRM found: 52 per cent of sales leaders reported that their CRM platform is costing potential revenue opportunities.50 per cent of the companies said they cannot access customer data across marketing, sales and service systems.Nearly one-third complained that their customer data is incomplete, out of date, or inaccurate. While damning statistics, Marks then goes into how this worrying situation can be fixed for good. He says: “Like just about all problems in business, this problem comes down to two factors: time and money. The blunt fact is that most companies are not willing to spend the necessary time or money needed to enable their CRM systems to truly do what they’re designed to do. CRM systems are not just for sales teams. And they're not just for service teams. For a CRM system to be effective, a company must adapt it as its main, collaborative platform.” Read more on this here. We've loved seeing all the news from Data and Analytics in the past week, it’s a market full of exciting and dynamic opportunities. To learn more about our work in this space, get in touch with us at info@harnham.com.

Weekly News Digest: 15th - 19th Feb 2021

This is Harnham’s weekly news digest, the place to come for a quick breakdown of the week’s top news stories from the world of Data & Analytics.  KDnuggets: 10 resources for data science self-study If you are interested in getting into data science, there are two basic pathways that you can opt for. There’s the traditional college degree route or the self-study option, the latter of which is growing in popularity among aspiring data scientists. This informative article from KDnuggets provides some insightful tips for data science self-study, grouped into three main categories: Resources for building fundamental knowledge; resources for data science practice; and resources for networking and continuous studies. Resources for building fundamental knowledge:Massive Open Online Courses (MOOCs)Learning from a TextbookYouTubeKhan AcademyResources for Data Science practice:KaggleInternshipsResources for networking and continuous studies:MediumLinkedInKDnuggetsGitHub Find out more here. Analytics India Magazine: How machine learning streamlines risk management Abhaya K Srivastava, SVP at Northern Trust Corporation, recently spoke at the Machine Learning Developers Summit 2021. Srivastava delved into how different sectors including financial, healthcare and retail are making use of emerging technologies like AI and Machine Learning. One of the main takeaways from the speaker session was discussions around how Machine Learning can support how organisations streamline their Risk Management. Srivastava stated, “It is essential for us to establish the rigorous governance processes and policies that can quickly identify when the model begins to fail.” He continued, “The terms of AI are not new, but businesses and organisations have started using these technologies in a different way. We have noticed the influence of machine learning in business applications, ML is playing an important role in Risk Management and there has been a constant focus on how risks are being detected, reported, managed.” There are a range of different machine learning techniques that can be applied to support risk management. It is the role of organisations, and their partners to discover how these processes can be applied. Read more on this here. Information Week: 3 Ways to Empower Female Software Engineers on Your Team We think this is a great article from Information Week that acknowledges the importance of establishing greater diversity and inclusion within software engineering, in particular to empower women in the industry. The article focuses on three areas: Create an inclusive team:Building an inclusive team is a strategic process and should include making sure everyone has a voice and that the workplace is a safe place to take risks.Provide a support system:Support establishes trust and shows a commitment to the well-being of your people. When leaders support their employees, it can significantly affect job satisfaction and performance.Enable women to inspire othersThe first thing to do is make sure the women in your organisation have a seat at the table; they should have a say in the decision-making process. Even if you have a good understanding of these, it’s important to keep educating yourself and the wider team in order to implements processes and strategies that make for a truly inclusive team. Read more on this here.  TechRepublic: 8 must-read leadership books recommended by tech titans and innovators Are you looking for your next read to help you elevate your visibility and skill as a leader in the tech industry? Look no further, as TechRepublic have put together a list of leadership books recommended by notable leaders from within the industry. Here are a few: The Ride of a Lifetime (Robert Iger) - Recommended by Bill GatesDrop the Ball (Tiffany Dufu) - Recommended by Sheryl SandbergMindset (Dr Carol S. Dweck) - Recommended by Satya NadellsTrailblazer (Marc Benioff) - Recommended by Susan Wojcicki It’s valuable to have insight from leaders that are already leading the way for tech innovation in their field, inspiring and supporting future leaders to achieve great things too. Click here to read the full list of recommended leadership books from Bill Gates, Satya Nadella, Sheryl Sandberg, Tim Cook, and other notable industry leaders. We've loved seeing all the news from Data & Analytics in the past week, it’s a market full of exciting and dynamic opportunities. To learn more about our work in this space, get in touch with us at info@harnham.com.

Weekly News Digest: 8th - 12th Feb 2021

This is Harnham’s weekly news digest, the place to come for a quick breakdown of the week’s top news stories from the world of data and analytics.  The FinTech Times: Google Cloud Partners with Twitter to Improve Data Insights and Analytics At the end of this week, we learned that Google Cloud has announced a new partnership with Twitter. From now on, Twitter plans to move its offline analytics, data processing and machine learning workloads onto Google’s Data Cloud.  For Twitter to be able to process and create correct algorithms based on users’ likes, retweets and comments, a huge amount of data needs to be stored; we’re talking hundreds of petabytes of data and trillions of events.  By partnering with Google, Twitter’s machine learning processes and data-informed decisions will not only be much faster and more efficient, it will also allow the company to create much deeper machine learning innovation. Read the full article here.  Think with Google: Top five Lunar New Year observations from the past five years As we geared up for this year’s Lunar New Year, Think with Google used Google Trends Data to explore what piqued our interest before the big celebration last year. The top five findings were: Singaporeans love Lunar New Year – Singapore’s searches around the Lunar New Year are the highest in the world!Promotions, not sales, please – In Singapore, interest in Chinese New Year retail promotions isn’t just restricted to the festive period — it happens all year long.Tasty trends – Yusheng is the top food of choice at the time of the Lunar New Year in Singapore. Feng Shui is important in Vietnam at this time, they’re more likely to be banking on higher powers for the Lunar New Year. It starts a lot earlier than we might think – searches of Lunar New Year begin at least 8-10 weeks before the big event! Read the full article here.  Analytics Insight: Artificial intelligence redefining and innovating the textile industry  AI is becoming a key part of most industries, and the textiles sector is no different. Automation and AI is being used not only for product creation and transformation, but across manufacturing processes and customer service, too.  Statista has reported that the textiles industry is set to grow from a value of $1.5 trillion currently to $2.25 trillion in 2025. This rapid increase in demand for textiles will undoubtedly mean the need for increased labour within the industry but, to ensure companies remain profitable, automation and robotics are most likely going to be put in place to reduce workforce costs.  In this insightful article from Analytics Insight, we learn exactly how the adoption of AI in the industry is helping strengthen and innovate service offerings. From pattern inspection to pattern making, merchandising and smart apparel, this technology is redefining the industry for good.  Read the full article here. Techiexpert: Software engineering trends to look for in 2021 As the capabilities of technology reach further than ever before and businesses invest heavily in software engineering to rapidly accelerate productivity, there’s no doubt that the sector has a lot to look forward to this year. Techiexpert explores eight key trends we should expect to see from software engineering in 2021.  From more businesses embracing the abilities of cloud computing to the domination of Python, the full throttle of the Internet of Things and the further growth of blockchain, the landscape is set to continue evolving and continue adding huge value to all businesses.  Read the full list of trends for the industry here.  We've loved seeing all the news from Data and Analytics in the past week, it’s a market full of exciting and dynamic opportunities. To learn more about our work in this space, get in touch with us at info@harnham.com.

Weekly News Digest - 1st-5th Feb 2021

This is Harnham’s weekly news digest, the place to come for a quick breakdown of the week’s top news stories from the world of data and analytics.  TechRepublic: Analysts predict Bezos' move to the board won't slow the pace of cloud innovation at Amazon On Tuesday, we learnt that Amazon CEO, Jeff Bezos, is stepping down from his position to take on the role of Executive Chairman on the board. Taking his place in the top spot will be Andy Jassy, who is currently the head of Amazon Web Services. This migration of leadership brings about anticipated antitrust issues, according to Analysts. However, this change in leadership isn’t thought to mark the start of a decline in innovation and growth of their cloud platforms as Bezos will be on hand to guide Amazon’s overall strategy. Jassy’s experience in the cloud arm of the business shouldn’t go unnoticed too. Interestingly, Glenn O'Donnell, Vice President and Research Director at Forrester, said Jassy's time at AWS proved he has the executive chops to take the reins of the bigger Amazon machine. This is definitely something to keep an eye on! Read the full article here. Forbes: The Race To Outsmart The Competition: Adobe Unveils New AI Tools For Retailers More people are shopping online than ever before, and consumers are demanding much more from their online experiences. As a direct result of the pandemic, the e-commerce sector has skyrocketed and Adobe Analytics data showed that on Christmas Day 2020, the mobile share of revenue exceeded desktop for the first time, at 52 per cent. With such high demand and interest from customers, the tech giant has announced new tools designed to use artificial intelligence and data to alert retailers when something goes wrong in the digital experience, and to offer personalised experiences and promotions to the right customers. Personalisation is becoming increasingly important to consumers as they shop across different channels. Adobe bringing new and emerging technology to the retail industry positions them well for continued growth. Read more on this here. KDnuggets: Build Your First Data Science Application We think this is a great article from KDnuggets that provides a clear and concise overview as to how you can make your first data science application a success. There are seven Python libraries that you should learn to make your first application: PandasNumpySciKitLearnKeras or PyTorchRequestsPlotlyIpywidgetsJupyter Notebook and Voila Even if you have a good understanding of these, it’s important to keep your skills and knowledge up to date, to ensure that you stay valuable in an increasingly competitive market. Keep learning, and you will be sure to stand out. Read more on this here.  Campaign: The winning formula for analytics in 2021 Do you know the winning formula for analytics in 2021? Well, look no further, as Campaign spoke to Alexander Igelsböck, CEO & co-Founder of Adverity and Forbes Technology Council member, on how augmented analytics has changed the media and entertainment industry. Igelsböck defines how media businesses that have successfully adapted to future-proof themselves through data analytics and innovation are embracing three key marketing analytics trends including: The new focus for data-driven marketingMaximum results with minimal resourcesTransforming challenges into opportunities Businesses across a range of industry verticals will need to improve performance and decision-making to make it faster and easier. Making use of complex datasets and simplifying them into actionable insights and tasks is the key to success in the year ahead. Click here to read more on the challenges and opportunities for analytics in 2021. We've loved seeing all the news from Data & Analytics in the past week, it’s a market full of exciting and dynamic opportunities. To learn more about our work in this space, get in touch with us at info@harnham.com.

Recently Viewed jobs