Regulations for BelgiumBRUSSELS (DUTCH) VERSION BRUSSELS (FRENCH) VERSIONHarnham Search and Selection 
Privacy Notice
1. General
1.1 Harnham Search and Selection Limited together with its group companies (“we”, “us” or “Harnham”) take the privacy of your information very seriously. This Privacy Notice is designed to tell you about our practices regarding the collection, use and disclosure of personal information which may be collected in person from you, obtained via our websites or collected through other means such as by an online form, email, or telephone communication.
1.2 This notice applies to personal information provided by our clients and suppliers about their employees and other individuals affiliated with them and also to candidates or prospective candidates (“Candidates”) whose data we process for proposed roles with our clients or prospective clients. Where a given role with our client is to be filled by a limited company or other corporate contractor we may process data relating to that company’s directors or shareholders and in this policy a “Candidate” may include directors and shareholders of corporate contractors. 
1.3 In this notice “you” refers to any individual whose personal data we hold or process (i.e: an individual candidate or potential candidate, an individual affiliated with a corporate contractor candidate, or an individual or employee associated or affiliated with our client or supplier.
1.4 In general, our services are related to the provision of recruitment services to clients and we do not process personal data on a large scale, but we will hold certain data in relation to Candidates and individuals affiliated with our clients and suppliers, and this notice sets out the basis on which we hold that data.
1.5 This notice is governed by the EU General Data Protection Regulation (the “GDPR”) from 25 May 2018.
2. Legal Basis on which we process personal data
2.1 Personal data we hold about you will be processed either because:
2.1.1 the processing is necessary in order for us to comply with our obligations under a contract between you and us, specifically for the provision of our services; or
2.1.2 the processing is necessary in pursuit of a “legitimate interest”, a legitimate interest in this context means a valid interest we have or a third party has in processing your personal data which is not overridden by your interests in data privacy and security
2.1.3 for certain ‘special categories’ of sensitive personal data including data relating to health and ethnic background which we may process from time to time we will process this data on the basis of your consent.

FLANDERS: rights and obligations of persons seeking employment and of the bureau


 Tekst met de rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau voor private arbeidsbemiddeling 

 1. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen. 

2. Het bureau moet alle betrokkenen op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze behandelen en mag geen personeelsadvertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie. 

 3. Het bureau moet de persoonlijke levenssfeer van de werknemers eerbiedigen en mag de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, alleen vragen en gebruiken met toestemming en in het belang van de werknemer in het kader van zijn professionele inschakeling en met inachtneming van de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens. 

4. Het bureau moet inzage verlenen aan de opdrachtgever en de werknemers betreffende de over hen opgeslagen gegevens en moet hen, op hun verzoek, na beëindiging van de opdracht, een afschrift van hun dossier bezorgen. 

5. Het bureau mag informatie over de opdrachtgevende werkgever en de werknemers enkel opvragen en gebruiken in het kader van de bemiddelingsactiviteiten.

6. Het bureau dient de opdrachtgevende werkgever en de werknemers juiste, tijdige en volledige informatie te verstrekken over de bemiddelingsactiviteiten en over de aard van de tewerkstelling.

7. Persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische tests kunnen enkel plaatsvinden door of onder de verantwoordelijkheid van een psycholoog.

8. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor vacatures waar geen reëel jobaanbod tegenover staat.

9. Het bureau mag geen activiteiten uitoefenen die leiden tot een tewerkstelling die strijdig is met de openbare orde of waarvan het bureau duidelijk kan vaststellen dat ze een inbreuk inhouden op de sociale of fiscale wetgeving.

10. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor zover deze verband houden met een staking, uitsluiting of een schorsing van een arbeidsovereenkomst, ten gevolge van het slechte weer of bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

11. Het bureau mag voor werknemers van vreemde nationaliteit bemiddelen als de reglementering inzake de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten wordt nageleefd.

12. Het bureau mag niet in de plaats treden van de opdrachtgevende werkgever bij de aanwervingsof ontslagbeslissing of de onderhandelingen daarover.

13. Het uitzendbureau mag geen uitzendactiviteiten verrichten door middel van een exclusiviteitsclausule.

14.1. Bemiddelingsbureaus van schouwspelartiesten en van betaalde sportbeoefenaars mogen slechts erelonen, commissielonen, bijdragen, toelatings- of inschrijvingsgelden, hierna commissielonen te noemen, ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan : 

  1° het commissieloon wordt vooraf vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het bureau en de opdrachtgever. Als de private arbeidsbemiddeling wordt aangeboden samen met andere diensten, wordt het commissieloon voor de verschillende diensten afzonderlijk vastgelegd;

  2° de werknemer stemt uitdrukkelijk en voorafgaand in met het commissieloon;

  3° de partijen beschikken ieder over een origineel exemplaar van deze overeenkomst. 

 14.2. Het commissieloon voor de bemiddeling van de schouwspelartiest wordt berekend op de vergoeding die de schouwspelartiest zal ontvangen voor zijn prestatie. 

Het commissieloon voor de bemiddeling van de betaalde sportbeoefenaar wordt berekend op het voorziene totale brutojaarinkomen van de betaalde sportbeoefenaar, en dit op de totale duur van het contract.

15. Elk uitzendbureau moet over een erkenning beschikken.

16. Het uitzendbureau moet bij zijn externe communicatie, dit wil zeggen : in zijn overeenkomsten, offertes, facturen, briefwisseling, emailverkeer, personeelsadvertenties die worden gepubliceerd via geschreven of visuele media en op zijn websites, melding maken van zijn erkenningsnummer.

17. Het bureau moet deze tekst overhandigen aan iedereen die een beroep doet op private arbeidsbemiddeling of moet deze tekst in extenso aanplakken in de voor het publiek toegankelijke lokalen van het bureau, op de plaats waar deze tekst het best kan worden gelezen.

18. Bureaus die als activiteiten hebben het bekendmaken van werkaanbiedingen via de geschreven, auditieve of visuele media (tv, kranten, internet, radio, enzovoort), moeten deze tekst in extenso kenbaar maken via het betrokken medium ofwel uitdrukkelijk de locatie (bijv. internetadres) vermelden waar deze tekst wordt ter beschikking wordt gesteld. Deze tekst moet op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking worden gesteld door het bureau.

19. Het bureau moet de gedragscode onderschrijven en naleven. De gedragscode maakt integraal deel uit van deze tekst.

20. Klachten wegens vermeende inbreuk op de arbeidsbemiddelingwetgeving kunnen worden ingediend bij :

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingbureaus
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 21
1030 Brussel
telefoon : 02-553 44 73
fax :02-553 44 22
e-mail : arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be 

Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht gemotiveerd zijn en op duidelijke wijze omschrijven welke de vermeende inbreuk is. De anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd.

21. Klachten kunnen ook worden ingediend bij : 

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20
1030 Brussel
telefoon : 02 553 08 88
fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be 

22. De volgende dienst is belast met het toezicht op en de handhaving van het arbeidsbemiddelingsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten : 

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20
1030 Brussel
telefoon : 02-553 08 88
fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be

Harnham blog & news

With over 10 years experience working solely in the Data & Analytics sector our consultants are able to offer detailed insights into the industry.

Visit our Blogs & News portal or check out our recent posts below.

The Next Generation Of French Web Analysts

The Next Generation Of French Web Analysts

The role and purpose of Web Analysts has evolved over the last few years, and now there are a number of different types of candidate profile across the French marketplace. Whilst, traditionally, Web Analysts focused on Data pulled from websites before using their findings to make business recommendations on how to improve the site and streamline user experience.  However, as, digital channels, including apps, social media and mobile devices have multiplied, the amount of Data available to gather insights from has increased dramatically. Web Analytics has become Digital Analytics as a result of the need to quantify and better understand customer behaviour regardless of the channel or device used.  Across the world’s leading technology hubs, the role of the Digital Analyst is no longer to just relay insights from a company’s website, but to analyse different Data sources, work with complex technologies and tell stories with their findings. We’re now seeing the same evolution take place across the French market.  Today's Web Analysts  Throughout the era of digital measurement and optimisation tools, the use of AB tests and MVT tests has allowed Web Analysts to trial different online solutions for their enterprises. Nevertheless, until recently, these have remained centred on only one channel; the website. Over recent years, however, new categories of Analytics have now emerged, all of which need to be viewed as equally important:  In-store Analytics: The measurement of physical store Data, a real-world equivalent of web analytics. Mobile Analytics: The analysis of users’ traffic and behaviour on mobile sites and applications. Social Analytics: The analysis of Data from social networks such as Facebook, Instagram or Twitter.  As a result of this diversification, businesses are now not only looking for technical Web Analysts who can work with Google Analytics or Adobe Analytics and implement tags with GTM or DTM. There is now an appetite to go further and deeper with their analysis and Web Analysts who can use tools such as Big Query/ SQL, R or Python are high in-demand. A candidate with ‘Data Web’ vision, a strong knowledge of Data and KPIs in different business models, stands out amongst ever-increasing competition.  Furthermore, as Web Analysts use a lot of Data, particularly personal Data, a strong knowledge of GDPR and the legal implications of their work are also incredibly beneficial.  In other words, Web Analysts are becoming more versatile. No longer siloed to their own space, Web Analysts should have experience of collaborating with marketing and technical teams, as well as to top management and senior stakeholders.  Tomorrow's Web Analytics With this progression of Analytics tools and skillsets, Digital Analysts are now playing a more important role in businesses than ever before.  As they continue to present new ways of interpreting and visualising Data, their impact on the bottom line is being felt more significantly than ever.   As a result, Web Analysts are now open to significantly more professional opportunities. Specifically, if they have a strong technical skillset and a business mindset, they can move into a Digital Business Analyst or Data Scientist position. This means that the best candidates are in incredibly high-demand and businesses need to be sure of what skillset they need before beginning a recruitment process.  For example, a company recently going through a big change in tools migration, such as moving from Adobe to GA, would be in need of a strong technical Web Analyst who can implement those tools. A business that is further down the line with their capabilities, on the other hand, may be looking for a candidate with a real business vision, in additional to an analytical skillset, who can make informed business recommendations. Whilst the French market may be in transition, we’re already seeing these changes take place in other regions. In the UK, there is a large amount of conversation around ‘Digital Intelligence’, and Web Analysts are now beginning to be viewed as important as Data Scientists within many leading organisations, partially because these roles are overlapping more and more. In fact, the lack of appreciation for Web Analysts in France is a point of contention for many candidates, something that was discussed frequently at this year’s MeasureCamp Paris.  Businesses who are looking to hire, and retain, Web Analysts need to be aware of this mindset. Candidates often share their apprehensions around the lack of training offered within their companies, as well as concerns about investment in their area. As Web Analysts continue to upskill, enterprises need to make sure they continue to offer growth, opportunity and a good working environment, particularly if they are seeking domestic talent.  Whether you are looking to expend your Web Analytics function or take the next step in your career, we can help. Take a look at our latest opportunities or get in touch with one of our expect consultants to find out more. 

How AI Will Revolutionise CRM

How AI Will Revolutionise CRM

If we can be sure of anything in today’s business climate, it is that new trends will emerge and disrupt, new technologies will continue to be developed and attract hype, and companies will be left to navigate a landscape of opportunity and uncertainty. Customer Relationship Management is an upright concept or strategy to solidify relations with customers whilst at the same time reducing cost and enhancing productivity and profitability in business. CRM systems provide a well-defined platform for all business units to interact with their customers and fulfil all their needs and demands in order to build long-term relationships. Every business unit has an emphasis on developing long-term relationships with customers in order to nurture their stability in today’s blooming market. Customer’s expectations are now not only limited to get best products and services, they also need a face-to-face business in which they want to receive exactly what they demand and in a quick time. New Look CRM CRM is vital for the success of any organisation that seeks to continuously build relationships and manage countless interactions with customers. Now CRM systems bring together customer Data from a multitude of different sources, delivering it to all customer-facing employees to provide a complete picture of each customer across all department Today, there is a ton of available information across many devices and platforms. Companies need a way to integrate this “Big Data” into their intelligent CRM that can produce predictive results. The Value of AI Artificial Intelligence (AI) CRM systems built on Machine Learning algorithms now have the ability to learn from past experience or historical Data. Having these insights at the disposal of any customer-facing employee (sales, support, marketing, etc.) empowers a business to build deeper relationships with its customers. As a result, integrating AI and Machine Learning with CRM can deliver more predictive and personalised customer information in all areas of your business. By predicting customer behaviour, companies can take personalised actions to avoid the use of invasive advertising and to provide material of real interest to each prospect. There is no question personalising communications to customers has become critical. Today’s buyers demand more than a “spray-and-pray” email blast. A recent McKinsey study found that personalisation can lift sales by 10% or more. The analysis also showed that by personalising just 20% of email content, open rates increased more than 40& on average. Reply rates also increased a whopping 112%. As a CRM stores all the information in one centralised place, this makes it a lot easier to analyse your performance as a whole. This helps businesses build a relationship with their customers that, in turn, creates loyalty and customer retention. Since customer loyalty and revenue are both qualities that affect a company's revenue, a strong CRM have a direct result in increased profits for a business.  Those that use Big Data & Analytics effectively show productivity rates and profitability that are higher than competitors and those that put Data at the centre of their marketing efforts improve their ROI by 15-20%.  AI and CRM AI is becoming an ever-present theme across a variety of industries, from healthcare and retail to software development and finance. CRM vendors are no different; over the past year, numerous CRM vendors have introduced AI components into their product offerings. AI will develop in parallel with user interactions using various touch points within CRM and evolve continuously to deliver more intelligent and personalised actions. Learning critical patterns will also enable AI-infused CRM to automate certain actions, decrease the manual work required, and empower sales and marketing professionals to work more efficiently and effectively. The inefficient processes that hinder CRM will no longer be acceptable, and AI-powered automation will play a much bigger role in streamlining workflows. The rise of AI presents businesses with a wide array of unique benefits and opportunities. It can empower them to provide better, more relevant experiences to their customers and forge bonds with them in a way that was simply not possible before.  It’s estimated that 85% of businesses will start implementing AI solutions for their CRM by 2020. It seems inevitable that with further advancements, AI will move from a novelty tool to a must-have feature and dire necessity of every business. If you’re looking for to build a team of CRM experts, or to take the next step in your career, we can help. Take a look at our latest opportunities or get in touch with one of our expert consultants to find out more. 

Using Psychology To Enhance Your Web Analytics

Using Psychology To Enhance Your Web Analytics

Web Analytics have long been used to help companies understand their customers’ online behaviour, extracting and interrogating an abundance of information; from time spent on pages to bounce rates and conversion rates. Having provided a lot of insight as to what customer are doing online, these techniques have been less useful for understanding why they do it. This is where psychology comes in. As the why of Web Analytics becomes more and more important, with companies always looking ways to edge out the competition, there are more links to psychological principles than you might expect.  Of course, traditional Web Analytics and metrics remain very important. However, what psychology can do is help us speculate as to why customers may be behaving the way they do and, by doing so, allow businesses to make more informed changes to their websites, or conduct more conscious testing.  Without directly asking we will never know the real reason behind customer’s actions, but we can use a number of established psychological constructs to make well informed assumptions. We can then work this backwards and use these constructs to make changes to our sites that will fall in line with these assumptions in order to convert more customers.  Familiarity People tend to favour that which they are familiar with, whether it be items of clothing that match their preferred style or holidays like ones they have been on before. A customer visiting a page to find a series of unfamiliar products is more likely to leave without making a purchase. This is why personalisation is important; it gets rid of unnecessary information and leaves the user with products they are more likely to want.  By working backwards, businesses can personalise their sites to each individual customer. If you’ve ever bought an item of clothing from an online shop only to be shown a number of similar items the next time you log on, you’ll know what I’m talking about. The thinking is that, as these items are more familiar to you, you’ll be more likely to either purchase them, or remain on the site to purchase something else.  Social Proof  Research into social proof has shown psychologists that the more people who reinforce a certain concept, the more likely it is that other individuals will perceive it as correct. This heuristic is used widely by companies like Just Eat and Deliveroo who allow customers to leave comments about their restaurants and give them a star rating. It is much more likely that conversion rate will be higher on restaurants with better reviews as the rating allows the customer to make a quick judgments on its quality.  Scarcity This is a cognitive bias where humans put more value on things that are scarce over those that are in abundance. If one site is showing a product with no indication to the quantity left but another company is showing a similar product where there are only three left, the customer is more likely to convert on the second site. Where an item is nearly unavailable, this suggests a number of things; it is more valuable and it is desired by more people (social proof) etc. Companies like Amazon and Asos use this technique by showing visitors when an item is low in stock or even showing how few are left, giving them an edge on conversion over their competitors.   Web Analysts and CRO professionals should take note of user psychology and start to implement it in their day to day practice. In fact, some might be already without even knowing the fundamentals of the psychology behind these techniques. Applying the above techniques and testing these ideas could produce a boost in conversion that simple changes to user experience, like changing the position of the checkout basket, aren’t providing.  A number of businesses are now looking for Analysts who can explain why customers are behaving in a certain way and tell a story with the Data, rather than just explaining what was found. Finding someone with this deeper understanding of user psychology has therefore an integral part to many hiring processes. By looking into this area, candidates are likely to increase their chances of securing the role they want.  Whether you’re looking to expand your Web Analytics function or want to take the next step in your career, we can help. Take a look at our latest opportunities or get in touch with one of our expert consultants to find out more. 

L’Internalisation Des Achats Media En France

La data est aujourd’hui au cœur de toutes les stratégies digitales et media et les entreprises expriment de plus en plus la volonté de reprendre la main sur leurs investissements media et digitaux Analytics. Nous remarquons donc une tendance d’internalisation où les sociétés souhaitent intégrer les expertises des agences au sein de leurs équipes. Obstacle ou réelle opportunité pour les agences media et pour les candidats?  C’est déjà une réalité en Angleterre et aux Etats-Unis depuis plusieurs années où 80% des sociétés ont internalisé tout ou partie de leur conseil et leur achat d’espace publicitaire (autrement dit, une partie de leur marketing et de leur expertise sur le conseil et les médias).  A contrario, en France, nous sommes légèrement plus en retard. Air France a été précurseur de cette internalisation et cela leur a permis d’économiser 20% dans leurs achats d’espace. Néanmoins, il est impossible pour toutes les entreprises d’internaliser 100% de leurs activités publicitaires digitales, car un appui externe leur sera toujours nécessaire - les agences médias ont pour but de proposer les outils et technos à la pointe du marché et c’est un métier à part entière.  COMMENT FONCTIONNE L’INTERNALISATION?  L’internalisation ne pourra se faire que de manière progressive, car c’est un processus long et complexe (on parle même de plusieurs années lors de ce type de changement/restructuration qui impact directement les organisations en interne), qui mobilisera très certainement plusieurs business unit. Ce qui permet aux agences médias d’appréhender et de proposer en amont des solutions compatibles avec les besoins clients.  L’idée est d’accompagner et de former les équipes du client final pour les aider à internaliser un ou plusieurs leviers digitaux (composantes essentielles des stratégies digitale pour développer la présence de leurs clients sur la toile). Cela a débuté avec le SEA (Paid media) et ensuite tout le programmatique a suivi comme l’achat d’espaces publicitaires, le display et les réseaux sociaux. Cette équipe travaillerait directement en régie pour auditer les campagnes et accompagner sur du conseil et tout le long de la transformation digitale.   QUEL EST L’IMPACT SUR LES AGENCES ET SUR LES CANDIDATS? En France, les agences media baignent dans le digital depuis longtemps et leur expérience et expertise est extrêmement forte. Les sociétés auront toujours besoins de l’intervention de spécialistes. En effet, ce n’est pas le métier de la société mais celui de l’agence spécialisée que de se tenir en veille régulièrement et d’investir dans de nouvelles technos ( et les tester encore et encore). Autrement dit, ce métier demande autant de l’investissement en terme de temps que de montée en compétences régulière en très peu de temps.  Dans ce cadre, l’impact que les agences pourraient avoir sur la transformation digitale des sociétés avec lesquelles elles collaborent pourrait être très large et c’est la possibilité pour les agences média de peser d’avantage dans la stratégie digitale globale des annonceurs. Cette situation est donc d’avantage une opportunité à saisir par les agences plutôt qu’un obstacle à proprement parler. Côté candidats, de nouvelles opportunités d’évolution s’ouvrent. L’évolution de leurs expertises est impressionnante, que ce soit dans l’UX, la data ou l’Analytics, cela leur permet d’apporter de nouvelles solutions tant en interne en tant que consultant ou directement chez le client. Les postes qui en découlent seront principalement des postes de Media Trader, Traffic Manager Display, Expert SEA, Digital Data Analyst, Social Analytics, etc.  Dans cette logique de créer de la valeur et de se réinventer chaque jour, les agences offrent de plus en plus un accompagnement personnalisé ce qui leur permet de se différencier de la concurrence. Si vous êtes à la recherche de profils Analytics ou un candidat curieux d’en savoir plus sur les évolutions de carrière qui s’offrent à lui, vous pouvez me contacter par email.

Recently Viewed jobs