Regulations for BelgiumBRUSSELS (DUTCH) VERSION BRUSSELS (FRENCH) VERSIONHarnham Search and Selection 
Privacy Notice
1. General
1.1 Harnham Search and Selection Limited together with its group companies (“we”, “us” or “Harnham”) take the privacy of your information very seriously. This Privacy Notice is designed to tell you about our practices regarding the collection, use and disclosure of personal information which may be collected in person from you, obtained via our websites or collected through other means such as by an online form, email, or telephone communication.
1.2 This notice applies to personal information provided by our clients and suppliers about their employees and other individuals affiliated with them and also to candidates or prospective candidates (“Candidates”) whose data we process for proposed roles with our clients or prospective clients. Where a given role with our client is to be filled by a limited company or other corporate contractor we may process data relating to that company’s directors or shareholders and in this policy a “Candidate” may include directors and shareholders of corporate contractors. 
1.3 In this notice “you” refers to any individual whose personal data we hold or process (i.e: an individual candidate or potential candidate, an individual affiliated with a corporate contractor candidate, or an individual or employee associated or affiliated with our client or supplier.
1.4 In general, our services are related to the provision of recruitment services to clients and we do not process personal data on a large scale, but we will hold certain data in relation to Candidates and individuals affiliated with our clients and suppliers, and this notice sets out the basis on which we hold that data.
1.5 This notice is governed by the EU General Data Protection Regulation (the “GDPR”) from 25 May 2018.
2. Legal Basis on which we process personal data
2.1 Personal data we hold about you will be processed either because:
2.1.1 the processing is necessary in order for us to comply with our obligations under a contract between you and us, specifically for the provision of our services; or
2.1.2 the processing is necessary in pursuit of a “legitimate interest”, a legitimate interest in this context means a valid interest we have or a third party has in processing your personal data which is not overridden by your interests in data privacy and security
2.1.3 for certain ‘special categories’ of sensitive personal data including data relating to health and ethnic background which we may process from time to time we will process this data on the basis of your consent.

FLANDERS: rights and obligations of persons seeking employment and of the bureau


 Tekst met de rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau voor private arbeidsbemiddeling 

 1. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen. 

2. Het bureau moet alle betrokkenen op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze behandelen en mag geen personeelsadvertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie. 

 3. Het bureau moet de persoonlijke levenssfeer van de werknemers eerbiedigen en mag de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, alleen vragen en gebruiken met toestemming en in het belang van de werknemer in het kader van zijn professionele inschakeling en met inachtneming van de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens. 

4. Het bureau moet inzage verlenen aan de opdrachtgever en de werknemers betreffende de over hen opgeslagen gegevens en moet hen, op hun verzoek, na beëindiging van de opdracht, een afschrift van hun dossier bezorgen. 

5. Het bureau mag informatie over de opdrachtgevende werkgever en de werknemers enkel opvragen en gebruiken in het kader van de bemiddelingsactiviteiten.

6. Het bureau dient de opdrachtgevende werkgever en de werknemers juiste, tijdige en volledige informatie te verstrekken over de bemiddelingsactiviteiten en over de aard van de tewerkstelling.

7. Persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische tests kunnen enkel plaatsvinden door of onder de verantwoordelijkheid van een psycholoog.

8. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor vacatures waar geen reëel jobaanbod tegenover staat.

9. Het bureau mag geen activiteiten uitoefenen die leiden tot een tewerkstelling die strijdig is met de openbare orde of waarvan het bureau duidelijk kan vaststellen dat ze een inbreuk inhouden op de sociale of fiscale wetgeving.

10. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor zover deze verband houden met een staking, uitsluiting of een schorsing van een arbeidsovereenkomst, ten gevolge van het slechte weer of bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

11. Het bureau mag voor werknemers van vreemde nationaliteit bemiddelen als de reglementering inzake de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten wordt nageleefd.

12. Het bureau mag niet in de plaats treden van de opdrachtgevende werkgever bij de aanwervingsof ontslagbeslissing of de onderhandelingen daarover.

13. Het uitzendbureau mag geen uitzendactiviteiten verrichten door middel van een exclusiviteitsclausule.

14.1. Bemiddelingsbureaus van schouwspelartiesten en van betaalde sportbeoefenaars mogen slechts erelonen, commissielonen, bijdragen, toelatings- of inschrijvingsgelden, hierna commissielonen te noemen, ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan : 

  1° het commissieloon wordt vooraf vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het bureau en de opdrachtgever. Als de private arbeidsbemiddeling wordt aangeboden samen met andere diensten, wordt het commissieloon voor de verschillende diensten afzonderlijk vastgelegd;

  2° de werknemer stemt uitdrukkelijk en voorafgaand in met het commissieloon;

  3° de partijen beschikken ieder over een origineel exemplaar van deze overeenkomst. 

 14.2. Het commissieloon voor de bemiddeling van de schouwspelartiest wordt berekend op de vergoeding die de schouwspelartiest zal ontvangen voor zijn prestatie. 

Het commissieloon voor de bemiddeling van de betaalde sportbeoefenaar wordt berekend op het voorziene totale brutojaarinkomen van de betaalde sportbeoefenaar, en dit op de totale duur van het contract.

15. Elk uitzendbureau moet over een erkenning beschikken.

16. Het uitzendbureau moet bij zijn externe communicatie, dit wil zeggen : in zijn overeenkomsten, offertes, facturen, briefwisseling, emailverkeer, personeelsadvertenties die worden gepubliceerd via geschreven of visuele media en op zijn websites, melding maken van zijn erkenningsnummer.

17. Het bureau moet deze tekst overhandigen aan iedereen die een beroep doet op private arbeidsbemiddeling of moet deze tekst in extenso aanplakken in de voor het publiek toegankelijke lokalen van het bureau, op de plaats waar deze tekst het best kan worden gelezen.

18. Bureaus die als activiteiten hebben het bekendmaken van werkaanbiedingen via de geschreven, auditieve of visuele media (tv, kranten, internet, radio, enzovoort), moeten deze tekst in extenso kenbaar maken via het betrokken medium ofwel uitdrukkelijk de locatie (bijv. internetadres) vermelden waar deze tekst wordt ter beschikking wordt gesteld. Deze tekst moet op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking worden gesteld door het bureau.

19. Het bureau moet de gedragscode onderschrijven en naleven. De gedragscode maakt integraal deel uit van deze tekst.

20. Klachten wegens vermeende inbreuk op de arbeidsbemiddelingwetgeving kunnen worden ingediend bij :

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingbureaus
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 21
1030 Brussel
telefoon : 02-553 44 73
fax :02-553 44 22
e-mail : arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be 

Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht gemotiveerd zijn en op duidelijke wijze omschrijven welke de vermeende inbreuk is. De anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd.

21. Klachten kunnen ook worden ingediend bij : 

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20
1030 Brussel
telefoon : 02 553 08 88
fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be 

22. De volgende dienst is belast met het toezicht op en de handhaving van het arbeidsbemiddelingsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten : 

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20
1030 Brussel
telefoon : 02-553 08 88
fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be

Harnham blog & news

With over 10 years experience working solely in the Data & Analytics sector our consultants are able to offer detailed insights into the industry.

Visit our Blogs & News portal or check out our recent posts below.

Top Ten Tips: Video Interviewing for Data & Analytics Professionals

Large parts of the world may have moved to working remotely for the foreseeable future, but that doesn’t mean that their projects have ground to a halt. And, with Data & Analytics at the forefront of many businesses ongoing strategies, their Data teams are continuing to grow regardless.  As a result, we’ve seen a huge increase in the number of video interviews taking place as companies look to continue hiring and meet their growth and business goals.  For many, however, video interviewing will be an entirely new experience, one that throws a number of complications into the mix during an already unusual situation. With that in mind, we’ve put together our ten top tips for acing a video interview: UNDERSTAND THE TYPE OF VIDEO INTERVIEW “Live” interviews are ones where you’ll see another person on the end of the connection. These are typically conducted using Skype, Zoom or Google Hangout. For some interviews you’ll be recording your answers, expect these to be done using sites like Sparkhire. Ask your recruiter or contact with the business in advance so you know what type of video interview to expect. TEST YOUR INTERNET CONNECTION AND WEBCAM Test your connection for Skype, Zoom Google Hangout, or whichever interview platform you are specifically using. Do a test run to see how fast/slow your connection is to see if you will have any problems with the video that you may need to resolve beforehand. SOUND CHECK  Equally as important is how you sound. Having to repeat your answer because the interviewer couldn’t hear you will not only annoy the interviewer, it may disrupt your flow and throw you off guard. If possible, try not to use headphones, as they may make you look less professional (video interview or otherwise!), but audio quality is more important than appearance here, so check the audio in advance to be sure. CONNECT WITH YOUR INTERVIEWER IN ADVANCE  If you know who you’re interviewing with connect with them on LinkedIn beforehand or get their phone information. This is so you have a backup in case the video platform isn’t working and will save any last-minute panicking if the platform isn’t working. DRESS THE PART Just because the interview is over video doesn’t mean you don’t get dressed up for it. Dress how you would if you were having the interview face to face – first impressions count! Plus if you’re dressed smartly from head to toe it’ll help you feel best set up for success. LOOK BEHIND YOU  Interviewers can easily be distracted by what is happening behind you. If you don’t have a home office, use a room where you’ll have a wall or bookcase behind you which will look professional. REMOVE DISTRACTIONS Noise, music, children and pets can all be distractions to you and your interviewer. Be prepared to continue through the interview if your pet makes noise or your child barges in. Ideally if you can find a quiet space away from these distractions you won’t be interrupted. MAKE EYE CONTACT Interviews over video won’t replicate a live meeting. You have to proactively make sure you smile, make eye contact and speak clearly. Don’t fidget or make a lot of movement – if the connection is slow, you’ll appear fuzzy and out of focus. DON'T PREPARE AT THE LAST MINUTE You wouldn’t leave preparing to the last minute if you were meeting face to face so a video interview shouldn’t be different. Prepare your answers, questions to ask the interviewer and use post it notes if you need helpful reminders for video-specific tips (Look at the webcam! Smile! Speak clearly!). KEEP A GLASS OF WATER NEXT TO YOU It’s an ideal prop if you do need to take a couple of seconds to collect your thoughts before answering a question. Don’t substitute for a hot beverage (tea or coffee for example) as if you do spill you don’t want to be distracted by a burn or stain.  If you are looking for your next role, we may be able to help. Take a look at our latest jobs, where you will find a number of remote working opportunities.  Or, if you are looking to make a remote hire, get in touch with one of our expert consultants and we can help you manage the process. 

There’s Women At The Forefront Of Every Industry: A Q&A With Rachel Stuve

We recently had the opportunity to talk to Rachel Stuve, one of LinkedIn’s Top Voices in Data Science & Analytics, and a leading Director of Data teams. An expert in her field, Stuve has a wide breadth of experience. Having attended college in automotive-heavy Michigan, her first role was analysing the auto-industry at Chrysler. Shortly after she moved into local government, digitising and integrating their law enforcement processes before working on a state-wide Data-sharing initiative.  Most recently, however, Stuve has been focusing her efforts in Healthcare. While it might seem to many as a highly-specialised, inaccessible industry, Stuve disagrees. “It’s all about transferable skills,” she says. “You may be looking at different sets of Data with a healthcare provider but, essentially, the analysis follows the same principles”. Despite this, Stuve does admit that there are some hurdles to overcome, particularly when it comes to terminology.  “Admittedly the jargon does take some getting used to, and there is a lot of it.”  But the main differences are less scientific and more to do with infrastructure. Unlike like many Data-led industries, Health Insurers do not deliver directly to consumers. In fact, their main relationship is with Healthcare Providers.  “It’s not the same as getting a mortgage, you don’t approach your insurer to be provided with care. Your direct service is with the Healthcare provider, the hospital, or whoever, and it’s the insurer’s job to cover the payments. Part of the challenge is working out which providers offer the best value for money and, also, which ones offer quality care”. This means managing a team comprised of both Data Scientists and Epidemiologist, specialists who can better identify which treatments provide the most success, at the lowest cost. So, how can you get a team with different backgrounds and approaches to work in harmony with one another? “So much of a project’s success relies on agreeing to the right goals at the start. If you can get everyone to agree on what success looks like, be it a 10, 20% profit increase or whatever, you know you’re all working towards the same thing. Sure, you may have some debate around statistical conversations, but ultimately you’re all pulling in the same direction. "Stuve also stresses the importance of including the right people at the right stage of each project. Too often end-users are not included in the early stages of Data projects, leading to huge gaps in knowledge. Stuve notes: “If those who have true knowledge of what they need from a project are left out of the initial scoping, things will almost certainly be missed” In addition to her work in Healthcare, Stuve also invests in female-led start-ups with her work at Golden Seeds, something that is close to her heart.  “I love Golden Seeds. There have been numerous studies that show that female-run businesses produce higher returns, and yet they only receive a fraction of the investment that male-led businesses do.” She points to a recent article in the Harvard Business Review as to why this may be. According to the article, there is an inherent gender bias in the investment process where male entrepreneurs are asked about the potential of their businesses. Female entrepreneurs, on the other hand, were more likely to be asked purely risk-mitigating questions.  “People invest in optimism, so if you aren’t allowing an entrepreneur to sell you the dream, you’re far less likely to invest in them”.  Stuve also believes that there’s a perception that female-led businesses are less likely to be innovative: “I want to change the idea that these businesses are, for want of a better word, ‘girly’ and purely focused on clothes, food and retail. This is not the case from what I’ve seen, and women are at the forefront of all sorts of industries from biotech, to energy, to any number of specialisms”.  So, what does she look for when investing? “Sure I’m looking for an innovative idea that fulfils a business need, but I’m also looking to invest in the person. Are they realistic? Are they are strong leader? Do they know their own weaknesses and have they built up a team around them who can pick up where they’re not as strong?” “There’s also, unfortunately, a double-standard when it comes to the perception of male and female leaders. This means how they carry themselves makes a big difference, particularly if they’re looking for further investment in the future.” Stuve is well aware of the difficulties women face in male-dominated industries, having found herself as the sole female in many of her teams, increasingly so as she progressed into management. Fortunately, she sees light at the end of the tunnel: “Companies are beginning to see the value in broadening the diversity of their teams and there’s definitely been a shift in the corporate conversation around this.”  “Also, if you look for it, there is a fantastic network of women in Data out there. Reaching out tends to have this snowballing effect as well. You connect with one person, who introduces you to another, who introduces you to another, and soon you discover this amazing community of exceptional women”.  If you’d like to hear more from Rachel, you can follow her LinkedIn for regular updates and ideas.  For more information on the current states of Diversity in Data & Analytics, you can download our report on the subject here.  If you’re looking to build out your team or for a new opportunity, you can get in touch with one of our expert consultants or view our latest opportunities here. 

Why You Should Always Be Learning In Data Science: Tips From Kevin Tran

Last month we sat down with Kevin Tran, a Senior Data Scientist at Stanford University, to chat about Data Science trends, improvements in the industry, and his top tips for success in the market.  As one of LinkedIn’s Top Voices of 2019 within Data & Analytics. his thoughts on the industry regularly garner hundreds of responses, with debates and discussions bubbling up in the comments from colleagues eager to offer their input.  This online reputation has allowed him to make a name for himself, building out his own little corner of the internet with his expertise. But for Tran, it’s never been about popularity. “It’s not about the numbers,” he says without hesitation. “I don’t care about posting things just to see the number of likes go up.” His goal is always connection, to speak with others and learn from them while teaching from his own background. He’s got plenty of stories from his own experiences. For him, sharing is a powerful way to lead others down a path he himself is still discovering.  When asked about the most important lesson he’s learned in the industry, he says it all boils down to staying open to new ideas.  “You have to continue to learn, and you have to learn how to learn. If you stop learning, you’ll become obsolete pretty soon, particularly in Data Science. These technologies are evolving every day. Syntax changes, model frameworks change, and you have to constantly keep yourself updated.”  He believes that one of the best ways to do that is through open discussion. His process is to share in order to help others. When he has a realisation, he wants to set it in front of others to pass along what he’s learned; he wants to see how others react to the same problem, if they agree or see a different angle. It’s vital to consider what you needed to know at that stage. Additionally, this exchange of ideas allows Tran to learn from how others tackle the same problems, as well as get a glimpse into other challenges he may have not yet encountered.  “When I mentor people, I’m still learning, myself,” Tran confesses. “There’s so much out there to learn, you can’t know it all. Data Science is so broad." At the end of the day, it all comes down to helping each other and bringing humanity back to the forefront. In fact, this was his biggest advice for both how to improve the industry and how to succeed in it. It’s a point he comes back to with some regularity in his writing. “It doesn’t matter how smart you are, stay humble and respect everyone,” one post reads. “Everyone can teach you something you don’t know.” Treating people well, understanding their needs, and consciously working to see them as people instead of numbers or titles—this, Tran argues, is how you succeed in the business. To learn and grow, you must work with people, especially people with different skills and mindsets. Navigating your career is not all technical, even in the world of Data. “The thing that cannot be automated is having a heart,” he tells me sagely. Beyond this, Tran stresses the need for a solid foundation. The one thing you can’t afford to do is take shortcuts. You have to learn the practicalities and how to apply them, but to be strong in theory as well.  Understanding what is happening underneath the code will keep you moving forward. He compares knowing the tools to learning math with a calculator. “If you take the calculator away, you still need to be able to do the work. You need the underlying skills too, so that when you’re in a situation without the calculator, you can still provide solutions.” By constantly striving to collaborate and improve, Tran believes the Data industry has the best chance of innovating successfully.  If you’re looking for a new challenge in an innovative and collaborative environment, we may have a role for you. Take a look at our latest opportunities or get in touch with one of our expert consultants to find out more. 

Coronavirus Update: What to expect from Harnham

As we learn more about COVID-19, we want to inform you of the proactive measures Harnham have taken to ensure the health and safety of our employees, while continuing to provide the best possible service to you.  The majority of our service offering will be unaffected by the current situation. All staff are continuing to work remotely and are on hand to support you, although you may experience slight delays in communication or find our phone lines busy. In these instances, we'd ask that you contact the member of the Harnham team that you were last in contact with directly. If you need to find their details, you can contact them via their online profile. Alternatively, you can also contact us via our social media channels and directly via email to our main inbox (UK/EU and USA).  Our Operations and Technology team have been working around the clock over the past weeks to ensure that we are able to continue running processes virtually. This has ensured that we are able to provide our clients with virtual meeting spaces, alongside the opportunity to conduct video interviews and calls without the need for face to face interaction.  We are working with a number of businesses who are continuing to hire, supporting them as they begin putting in place alternative processes. We will be in contact with all candidates who are currently in any process to update on the current situation or any change to process.  If you are currently looking for a new role, all our open vacancies have been updated on our website which you can view here.  In the coming weeks our Marketing Team will be running a number of events such as webinars and online Q&A sessions. I would advise that if you are not already following us on Social Media (Twitter and LinkedIn), that you do so to ensure you don’t miss these. We are also working to provide a range of comprehensive guides covering the challenges that you may face in the current climate.  I’d also like to add, if you have yet to take part in the Harnham 2020 Salary Survey please take a moment to do so, we will be extending this for a further two weeks due to unprecedented demand. All those that take part will be the first to receive a copy of the report.  In the meantime, we're running as close to business as normal as we possibly can, and are still here to support you with any hiring or job-seeking needs. We hope that you are able to look after yourself through this trying time and we look forward to working closely together again when normality returns.  

Recently Viewed jobs