Regulations for BelgiumBRUSSELS (DUTCH) VERSION BRUSSELS (FRENCH) VERSIONHarnham Search and Selection 
Privacy Notice
1. General
1.1 Harnham Search and Selection Limited together with its group companies (“we”, “us” or “Harnham”) take the privacy of your information very seriously. This Privacy Notice is designed to tell you about our practices regarding the collection, use and disclosure of personal information which may be collected in person from you, obtained via our websites or collected through other means such as by an online form, email, or telephone communication.
1.2 This notice applies to personal information provided by our clients and suppliers about their employees and other individuals affiliated with them and also to candidates or prospective candidates (“Candidates”) whose data we process for proposed roles with our clients or prospective clients. Where a given role with our client is to be filled by a limited company or other corporate contractor we may process data relating to that company’s directors or shareholders and in this policy a “Candidate” may include directors and shareholders of corporate contractors. 
1.3 In this notice “you” refers to any individual whose personal data we hold or process (i.e: an individual candidate or potential candidate, an individual affiliated with a corporate contractor candidate, or an individual or employee associated or affiliated with our client or supplier.
1.4 In general, our services are related to the provision of recruitment services to clients and we do not process personal data on a large scale, but we will hold certain data in relation to Candidates and individuals affiliated with our clients and suppliers, and this notice sets out the basis on which we hold that data.
1.5 This notice is governed by the EU General Data Protection Regulation (the “GDPR”) from 25 May 2018.
2. Legal Basis on which we process personal data
2.1 Personal data we hold about you will be processed either because:
2.1.1 the processing is necessary in order for us to comply with our obligations under a contract between you and us, specifically for the provision of our services; or
2.1.2 the processing is necessary in pursuit of a “legitimate interest”, a legitimate interest in this context means a valid interest we have or a third party has in processing your personal data which is not overridden by your interests in data privacy and security
2.1.3 for certain ‘special categories’ of sensitive personal data including data relating to health and ethnic background which we may process from time to time we will process this data on the basis of your consent.

FLANDERS: rights and obligations of persons seeking employment and of the bureau


 Tekst met de rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau voor private arbeidsbemiddeling 

 1. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen. 

2. Het bureau moet alle betrokkenen op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze behandelen en mag geen personeelsadvertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie. 

 3. Het bureau moet de persoonlijke levenssfeer van de werknemers eerbiedigen en mag de gegevens die tot de persoonlijke levenssfeer behoren, alleen vragen en gebruiken met toestemming en in het belang van de werknemer in het kader van zijn professionele inschakeling en met inachtneming van de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens. 

4. Het bureau moet inzage verlenen aan de opdrachtgever en de werknemers betreffende de over hen opgeslagen gegevens en moet hen, op hun verzoek, na beëindiging van de opdracht, een afschrift van hun dossier bezorgen. 

5. Het bureau mag informatie over de opdrachtgevende werkgever en de werknemers enkel opvragen en gebruiken in het kader van de bemiddelingsactiviteiten.

6. Het bureau dient de opdrachtgevende werkgever en de werknemers juiste, tijdige en volledige informatie te verstrekken over de bemiddelingsactiviteiten en over de aard van de tewerkstelling.

7. Persoonlijkheidsonderzoeken en psychologische tests kunnen enkel plaatsvinden door of onder de verantwoordelijkheid van een psycholoog.

8. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor vacatures waar geen reëel jobaanbod tegenover staat.

9. Het bureau mag geen activiteiten uitoefenen die leiden tot een tewerkstelling die strijdig is met de openbare orde of waarvan het bureau duidelijk kan vaststellen dat ze een inbreuk inhouden op de sociale of fiscale wetgeving.

10. Het uitzendbureau mag geen bemiddelingsactiviteiten uitoefenen voor zover deze verband houden met een staking, uitsluiting of een schorsing van een arbeidsovereenkomst, ten gevolge van het slechte weer of bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

11. Het bureau mag voor werknemers van vreemde nationaliteit bemiddelen als de reglementering inzake de tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten wordt nageleefd.

12. Het bureau mag niet in de plaats treden van de opdrachtgevende werkgever bij de aanwervingsof ontslagbeslissing of de onderhandelingen daarover.

13. Het uitzendbureau mag geen uitzendactiviteiten verrichten door middel van een exclusiviteitsclausule.

14.1. Bemiddelingsbureaus van schouwspelartiesten en van betaalde sportbeoefenaars mogen slechts erelonen, commissielonen, bijdragen, toelatings- of inschrijvingsgelden, hierna commissielonen te noemen, ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan : 

  1° het commissieloon wordt vooraf vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het bureau en de opdrachtgever. Als de private arbeidsbemiddeling wordt aangeboden samen met andere diensten, wordt het commissieloon voor de verschillende diensten afzonderlijk vastgelegd;

  2° de werknemer stemt uitdrukkelijk en voorafgaand in met het commissieloon;

  3° de partijen beschikken ieder over een origineel exemplaar van deze overeenkomst. 

 14.2. Het commissieloon voor de bemiddeling van de schouwspelartiest wordt berekend op de vergoeding die de schouwspelartiest zal ontvangen voor zijn prestatie. 

Het commissieloon voor de bemiddeling van de betaalde sportbeoefenaar wordt berekend op het voorziene totale brutojaarinkomen van de betaalde sportbeoefenaar, en dit op de totale duur van het contract.

15. Elk uitzendbureau moet over een erkenning beschikken.

16. Het uitzendbureau moet bij zijn externe communicatie, dit wil zeggen : in zijn overeenkomsten, offertes, facturen, briefwisseling, emailverkeer, personeelsadvertenties die worden gepubliceerd via geschreven of visuele media en op zijn websites, melding maken van zijn erkenningsnummer.

17. Het bureau moet deze tekst overhandigen aan iedereen die een beroep doet op private arbeidsbemiddeling of moet deze tekst in extenso aanplakken in de voor het publiek toegankelijke lokalen van het bureau, op de plaats waar deze tekst het best kan worden gelezen.

18. Bureaus die als activiteiten hebben het bekendmaken van werkaanbiedingen via de geschreven, auditieve of visuele media (tv, kranten, internet, radio, enzovoort), moeten deze tekst in extenso kenbaar maken via het betrokken medium ofwel uitdrukkelijk de locatie (bijv. internetadres) vermelden waar deze tekst wordt ter beschikking wordt gesteld. Deze tekst moet op eenvoudig verzoek gratis ter beschikking worden gesteld door het bureau.

19. Het bureau moet de gedragscode onderschrijven en naleven. De gedragscode maakt integraal deel uit van deze tekst.

20. Klachten wegens vermeende inbreuk op de arbeidsbemiddelingwetgeving kunnen worden ingediend bij :

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingbureaus
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 21
1030 Brussel
telefoon : 02-553 44 73
fax :02-553 44 22
e-mail : arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be 

Om ontvankelijk te zijn, moet de klacht gemotiveerd zijn en op duidelijke wijze omschrijven welke de vermeende inbreuk is. De anonimiteit van de klager wordt gewaarborgd.

21. Klachten kunnen ook worden ingediend bij : 

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20
1030 Brussel
telefoon : 02 553 08 88
fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be 

22. De volgende dienst is belast met het toezicht op en de handhaving van het arbeidsbemiddelingsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten : 

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Inspectie
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35, bus 20
1030 Brussel
telefoon : 02-553 08 88
fax : 02-553 42 71
e-mail : werkgelegenheid.inspectie@vlaanderen.be

Harnham blog & news

With over 10 years experience working solely in the Data & Analytics sector our consultants are able to offer detailed insights into the industry.

Visit our Blogs & News portal or check out our recent posts below.

Dave Farmer Appointed New Harnham CEO

I am pleased to announce that Harnham have named David Farmer as our new CEO.  David has been with Harnham since its inception in 2006 and has most recently being serving as COO. With the new appointment, I will be moving into the position of Executive Chairman.  On the move, David says: “I am thrilled to move into this new position at such an exciting time for the company. Having been with the business since the start, I am well aware of Harnham’s potential, particularly as the Data & Analytics market continues to thrive. We have an extraordinary team of home-grown talent at Harnham and I am eager to see where we can take the business next.”   David understands Harnham better than anyone and has dedicated an incredible amount of time and effort towards the success of the business. I cannot think of anyone better to lead us through the next stage of our growth.  This comes at an exciting time for Harnham with Partners Mark Bremer and Sam Jones stepping up to lead the London and New York offices, respectively. Additionally, long-term team members Ross Henderson and Talitha Boitel-Gill have been named Associate Directors and will oversee the growth of various teams within the UK business.  The global leader in Data & Analytics recruitment, Harnham now comprises of 160 people across four offices globally. 

Harnham Launch 2020 Data & Analytics Salary Survey

Harnham Launch 2020 Data & Analytics Salary Survey

I'm excited to announce the launch of our 9th annual Salary Survey.  Covering salaries, diversity, benefits and technologies, our published Salary Guide is known for reflecting and driving trends within the Data & Analytics industry. As ever, we can't put together our guide without your input, so we are extremely grateful to everyone who is able to take part.  This year, one participant will win a £500 Amazon Voucher (or an equivalent amount in your local currency). You can read all the terms and conditions for this here.  The survey takes around 10 minutes and we would love to hear your thoughts. All submissions are 100% confidential and will only be used to provide an overview of the industry as a whole.  You can choose the survey relevant to you below: UK Survey US Survey EU/EEA Survey In the meantime, you can download a copy of last year's completed Salary Guide here.  We look forward to sharing our latest results with you later in the year. 

Data Science Interview Questions: What The Experts Say

Our friends at Data Science Dojo have compiled a list of 101 actual Data Science interview questions that have been asked between 2016-2019 at some of the largest recruiters in the Data Science industry – Amazon, Microsoft, Facebook, Google, Netflix, Expedia, etc.  Data Science is an interdisciplinary field and sits at the intersection of computer science, statistics/mathematics, and domain knowledge. To be able to perform well, one needs to have a good foundation in not one but multiple fields, and it reflects in the interview. They've divided the questions into six categories:  Machine LearningData AnalysisStatistics, Probability, and MathematicsProgrammingSQLExperiential/Behavioural Questions Once you've gone through all the questions, you should have a good understanding of how well you're prepared for your next Data Science interview. Machine Learning As one will expect, Data Science interviews focus heavily on questions that help the company test your concepts, applications, and experience on machine learning. Each question included in this category has been recently asked in one or more actual Data Science interviews at companies such as Amazon, Google, Microsoft, etc. These questions will give you a good sense of what sub-topics appear more often than others. You should also pay close attention to the way these questions are phrased in an interview.  Explain Logistic Regression and its assumptions.Explain Linear Regression and its assumptions.How do you split your data between training and validation?Describe Binary Classification.Explain the working of decision trees.What are different metrics to classify a dataset?What's the role of a cost function?What's the difference between convex and non-convex cost function?Why is it important to know bias-variance trade off while modeling?Why is regularisation used in machine learning models? What are the differences between L1 and L2 regularisation?What's the problem of exploding gradients in machine learning?Is it necessary to use activation functions in neural networks?In what aspects is a box plot different from a histogram?What is cross validation? Why is it used?Can you explain the concept of false positive and false negative?Explain how SVM works.While working at Facebook, you're asked to implement some new features. What type of experiment would you run to implement these features?What techniques can be used to evaluate a Machine Learning model?Why is overfitting a problem in machine learning models? What steps can you take to avoid it?Describe a way to detect anomalies in a given dataset.What are the Naive Bayes fundamentals?What is AUC - ROC Curve?What is K-means?How does the Gradient Boosting algorithm work?Explain advantages and drawbacks of Support Vector Machines (SVM).What is the difference between bagging and boosting?Before building any model, why do we need the feature selection/engineering step?How to deal with unbalanced binary classification?What is the ROC curve and the meaning of sensitivity, specificity, confusion matrix?Why is dimensionality reduction important?What are hyperparameters, how to tune them, how to test and know if they worked for the particular problem?How will you decide whether a customer will buy a product today or not given the income of the customer, location where the customer lives, profession, and gender? Define a machine learning algorithm for this.How will you inspect missing data and when are they important for your analysis?How will you design the heatmap for Uber drivers to provide recommendation on where to wait for passengers? How would you approach this?What are time series forecasting techniques?How does a logistic regression model know what the coefficients are?Explain Principle Component Analysis (PCA) and it's assumptions.Formulate Latent Semantic Analysis (LSA) and Latent Dirichlet Allocation (LDA) techniques.What are neural networks used for?40. Why is gradient checking important?Is random weight assignment better than assigning same weights to the units in the hidden layer?How to find the F1 score after a model is trained?How many topic modeling techniques do you know of? Explain them briefly.How does a neural network with one layer and one input and output compare to a logistic regression?Why Rectified Linear Unit/ReLU is a good activation function?When using the Gaussian mixture model, how do you know it's applicable?If a Product Manager says that they want to double the number of ads in Facebook's Newsfeed, how would you figure out if this is a good idea or not?What do you know about LSTM?Explain the difference between generative and discriminative algorithms.Can you explain what MapReduce is and how it works? If the model isn't perfect, how would you like to select the threshold so that the model outputs 1 or 0 for label?Are boosting algorithms better than decision trees? If yes, why?What do you think are the important factors in the algorithm Uber uses to assign rides to drivers?How does speech synthesis works? Data Analysis Machine Learning concepts are not the only area in which you'll be tested in the interview. Data pre-processing and data exploration are other areas where you can always expect a few questions. We're grouping all such questions under this category. Data Analysis is the process of evaluating data using analytical and statistical tools to discover useful insights. Once again, all these questions have been recently asked in one or more actual Data Science interviews at the companies listed above.   What are the core steps of the data analysis process?How do you detect if a new observation is an outlier?Facebook wants to analyse why the "likes per user and minutes spent on a platform are increasing, but total number of users are decreasing". How can they do that?If you have a chance to add something to Facebook then how would you measure its success?If you are working at Facebook and you want to detect bogus/fake accounts. How will you go about that?What are anomaly detection methods?How do you solve for multicollinearity?How to optimise marketing spend between various marketing channels?What metrics would you use to track whether Uber's strategy of using paid advertising to acquire customers works?What are the core steps for data preprocessing before applying machine learning algorithms?How do you inspect missing data?How does caching work and how do you use it in Data Science? Statistics, Probability and Mathematics As we've already mentioned, Data Science builds its foundation on statistics and probability concepts. Having a strong foundation in statistics and probability concepts is a requirement for Data Science, and these topics are always brought up in data science interviews. Here is a list of statistics and probability questions that have been asked in actual Data Science interviews. How would you select a representative sample of search queries from 5 million queries?Discuss how to randomly select a sample from a product user population.What is the importance of Markov Chains in Data Science?How do you prove that males are on average taller than females by knowing just gender or height.What is the difference between Maximum Likelihood Estimation (MLE) and Maximum A Posteriori (MAP)?What does P-Value mean?Define Central Limit Theorem (CLT) and it's application?There are six marbles in a bag, one is white. You reach in the bag 100 times. After drawing a marble, it is placed back in the bag. What is the probability of drawing the white marble at least once?Explain Euclidean distance.Define variance.How will you cut a circular cake into eight equal pieces?What is the law of large numbers?How do you weigh nine marbles three times on a balance scale to select the heaviest one?You call three random friends who live in Seattle and ask each independently if it's raining. Each of your friends has a 2/3 chance of telling you the truth and a 1/3 chance of lying. All three say "yes". What's the probability it's actually raining? Explain a probability distribution that is not normal and how to apply that?You have two dice. What is the probability of getting at least one four? Also find out the probability of getting at least one four if you have n dice.Draw the curve log(x+10) Programming When you appear for a data science interview your interviewers are not expecting you to come up with a highly efficient code that takes the lowest resources on computer hardware and executes it quickly. However, they do expect you to be able to use R, Python, or SQL programming languages so that you can access the data sources and at least build prototypes for solutions. You should expect a few programming/coding questions in your data science interviews. You interviewer might want you to write a short piece of code on a whiteboard to assess how comfortable you are with coding, as well as get a feel for how many lines of codes you typically write in a given week.  Here are some programming and coding questions that companies like Amazon, Google, and Microsoft have asked in their Data Science interviews.  Write a function to check whether a particular word is a palindrome or not.Write a program to generate Fibonacci sequence.Explain about string parsing in R languageWrite a sorting algorithm for a numerical dataset in Python.Coding test: moving average Input 10, 20, 30, 10, ... Output: 10, 15, 20, 17.5, ...Write a Python code to return the count of words in a stringHow do you find percentile? Write the code for itWhat is the difference between - (i) Stack and Queue and (ii) Linked list and Array? Structured Query Language (SQL) Real-world data is stored in databases and it ‘travels’ via queries. If there's one language a Data Science professional must know, it's SQL - or “Structured Query Language”. SQL is widely used across all job roles in Data Science and is often a ‘deal-breaker’. SQL questions are placed early on in the hiring process and used for screening. Here are some SQL questions that top companies have asked in their Data Science interviews.  How would you handle NULLs when querying a data set?How will you explain JOIN function in SQL in the simplest possible way?Select all customers who purchased at least two items on two separate days from Amazon.What is the difference between DDL, DML, and DCL?96. Why is Database Normalisation Important?What is the difference between clustered and non-clustered index? Situational/Behavioural Questions Capabilities don’t necessarily guarantee performance. It's for this reason employers ask you situational or behavioural questions in order to assess how you would perform in a given situation. In some cases, a situational or behavioural question would force you to reflect on how you behaved and performed in a past situation. A situational question can help interviewers in assessing your role in a project you might have included in your resume, can reveal whether or not you're a team player, or how you deal with pressure and failure. Situational questions are no less important than any of the technical questions, and it will always help to do some homework beforehand. Recall your experience and be prepared!  Here are some situational/behavioural questions that large tech companies typically ask:    What was the most challenging project you have worked on so far? Can you explain your learning outcomes?According to your judgement, does Data Science differ from Machine Learning?If you're faced with Selection Bias, how will you avoid it?How would you describe Data Science to a Business Executive? If you're looking for new Data Science role, you can find our latest opportunities here.  This article was written by Tooba Mukhtar and Rahim Rasool for Data Science Jojo. It has been republished with permission. You can view the original article, which includes answers to the above questions here. 

The Harnham 2019 Data & Analytics Salary Guide Is Here

We are thrilled to announce the launch of our 2019 UK, US and European Salary Guides. With over 3,000 respondents globally, this year’s guides are our largest and most insightful yet.  Looking at your responses, it is overwhelmingly clear that the Data & Analytics industry is continuing to thrive. This has led to an incredibly active market with 77% of respondents in the UK and Europe, and 72% in the US, willing to leave their role for the right opportunity.  Salary expectations remain high, although we’re seeing that candidates often expect 2-10% more than they actually achieve when moving between roles.  Globally, we’ve also seen a change in the reasons people give for leaving a position, with a lack of career progression overtaking an uncompetitive salary as the main reason for seeking a change.   There also remains plenty of room for industry improvement when looking at gender parity; the UK market is only 25% female and this falls to 23% in the US and 21% across the rest of Europe.  In addition to our findings, the guides also include insights into a variety of markets and recommendations for both those hiring, and those seeking a new role.  You can download your copies of the UK, US and European guides here.

Recently Viewed jobs